Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Leveringskvalitet

Nordlandsnett skal levere strøm med riktig kvalitet til lavest mulig totalkostnad. Effektivisering av vårt kraftnett må alltid skje innenfor de rammebetingelser som myndighetene gir oss. Dersom Nordlandsnett ikke trengte å ta hensyn til aktuelle begrensninger som for eksempel miljøkrav, kvalitetskrav eller krav til personsikkerhet, ville nettkostnadene vært vesentlig lavere. Som restriksjon og rammebetingelse har leveringskvalitet fått en markant økende betydning de siste årene.

 

Problemområdet er karakterisert av å være et komplisert teknisk-økonomisk samvirke mellom kunder, produsenter av elektriske apparater og Nordlandsnett som netteier. Myndighetene spiller også en viktig rolle for å koordinere dette samspillet og sette de rammebetingelsene som er samfunnsøkonomisk sett rasjonelle.

 

Hva er leveringskvalitet

 

Leveringskvalitet er sammensatt av leveringspålitelighet og spenningskvalitet.

 

Leveringspåliteligheten bestemmes av hvor mange avbrudd som registreres og lengden på disse. Alle avbrudd fører til at nettselskapene skal gi økonomisk kompensasjon gjennom reduksjon i sin inntektsramme.

 

Spenningskvalitet bestemmes av anvendeligheten av den elektrisiteten når det ikke er avbrudd. Elektriske apparater er utviklet for å fungere optimalt ved påtrykk av en spenning med en perfekt sinusformet kurve, konstant amplitude og frekvens. Avvik fra dette reduserer spenningskvaliteten. Tabellen under viser de ulike faktorene som gir spenningskvaliteten.

 

Fysiske forhold som gir spenningskvaliteten

Spenningens frekvens

Frekvens- og tidsavvik

 

Spenningens effektivverdi 

Langsomme spenningsvariasjoner

 

Hurtige spenningsvariasjoner

Kortvarige over- og underspenninger

Spenningssprang

Spenningsfluktrasjoner

Spenningens usymmetri

 

Spenningens kurveform

Harmoniske spenninger

Overharmoniske spenninger
Interharmoniske spenninger

Transiente overspenninger

 

Signaltransmisjon på kraftnettet

 

 

Hva gjør Nordlandsnett?

 

Nordlandsnett har anskaffet transportabelt utstyr som kan plasseres ute hos kundene for å overvåke spenningskvaliteten i leveringspunktet. Etter en viss tid analyseres disse dataene og ut i fra analysen kan man avgjøre om kvaliteten er innenfor gitte krav. En slik kontroll skal bestilles skriftlig hos Nordlandsnett.

 
Opplysninger om utstyret finner du HER
 

Nordlandsnytt har etablert faste målestasjoner i kraftnettet som kontinuerlig logger spenningskvaliteten. Disse er plassert i følgende anlegg: Havna, Sundsfjord, Beiarn, Siso,  Oldereid, Messiosen, Sundsfjord og Glomfjord.

Når det settes fokus på leveringskvaliteten blir det også satt større krav til alle som er tilknyttet kraftnettet om ikke å generere ”forstyrrelser”.

 

Den som genererer ”forstyrrelser” slik at bestemmelsene i forskriften for leveringskvalitet ikke kan overholdes, skal utbedre forholdet uten ugrunnet opphold. (§ 2-1).

 

Ved uenighet mellom netteier og kunde om overholdelse av forskriften om leveringskvalitet kan saken bringes inn til Norges vassdrags- og energidirektorat for avgjørelse, jf forskriftens § 2-6.

 

Forskrift om leveringskvalitet

 

Du kan se forskriften her.

 

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet inneholder bestemmelser knyttet til tekniske forhold om leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Det gis regler for behandling av kundehenvendelser om leveringskvalitet, samt krav til informasjon om denne. Det gis regler for hvem som er ansvarlig for å rette opp i forhold som medfører forringet leveringspålitelighet eller spenningskvalitet.

 

Alle aktører tilknyttet det norske kraftsystemet påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på den elektrisiteten som leveres fra kraftsystemet. Forskriften gjelder derfor alle som helt eller delvis eier, driver eller bruker elektriske anlegg eller elektrisk utstyr som er tilkoblet i det norske kraftsystemet, samt den som i henhold til energiloven er utpekt som systemansvarlig.

 

Kilde: NVE

 

Publisert: 11.11.2009 av Hans Vidar Torbergsen