Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Langvarige avbrudd

Kompensasjon ved langvarige strømbrudd
Nordlandsnett har høy leveringssikkerhet og få av våre kunder blir rammet av langvarige strømbrudd. Kunder som likevel opplever mer enn 12 timer sammenhengende strømbrudd, kan søke om en økonomisk kompensasjon som følge av strømbruddet. Reglene er regulert i "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer" kap. 9 A.

 

Hvem kan benytte ordningen?
Ordningen gjelder kunder som opplever et sammenhengende avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. Merk at kompensasjonsordningen ikke gjelder kunder som har avtaler med utkoplingsklausuler.

 

Krav til søknaden
Den som er registrert som kunde må selv fremme kravet om kompensasjon overfor Nordlandsnett. Kravet må fremmes senest tre måneder etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet. Ved større hendelser må det påregnes noe saksbehandlingstid.

 

Kontroll av kravet
Etter at kravet er fremmet vil Nordlandsnett kontrollere at kravet er berettiget. Ved kontrollen av kravet vil varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt feilen ble meldt inn til vår feilmelding og vi slik fikk melding om strømbruddet, eller Nordlandsnett visste eller burde ha visst at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.
Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.
 

Kompensasjonsbeløp.
For godkjente krav gjelder følgende kompensasjonsbeløp:

 

  • 600 kroner for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
  • 1 400 kroner for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
  • 2 700 kroner for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
  • For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

 

Merk at for fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie regnes som forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Det gis kun en kompensasjon pr sluttbruker.
Dersom én sluttbruker har to målepunkter og dermed to nettleieavtaler med samme nettselskap, er sluttbrukeren likevel kun å anse som én sluttbruker.
Dersom én sluttbruker har flere målepunkt som gir opphav til ulik størrelse på kravet, skal målepunktet som gir høyest kompensasjon legges til grunn.
Dette gjelder for næringsvirksomhet så vel som for offentlig sektor og husholdninger.

 

Utbetaling.
Ved innvilget søknad blir kompensasjonen trekt ifra på første nettleiefaktura etter innvilget søknad. Dersom kravet er fremmet kort tid før fakturautstedelse vil utbetaling skje på den påfølgende nettleiefakturaen.
 

Klikk her for å fylle ut søknad om kompensasjon ved langvarige strømbudd over 12 timer.