Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Forskrifter

Nordlandsnett følger RENs anbefalinger der ikke annet er angitt.

I hht §14 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL 1998) skal det før utførelse og endring av elektriske anlegg påbegynnes, sendes melding til sentral tilsynsmyndighet eller den de bemyndiger (dvs. Nordlandsnett for anlegg som ligger i Nordlandsnett sitt forsyningsområde). For mindre endringer kreves det ikke melding.

Med mindre endringer menes endringer som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning og kortslutning.

Dersom innmat i skap/tavle byttes skal dette meldes selv om KV/OV ikke berøres.

Før installasjon/anlegg spenningsettes skal det alltid sendes ferdigmelding!


Før installasjon/anlegg/målepunkt i flermannsboliger blir spenningsatt, krever Nordlandsnett at boenheten(e) er merket med boenhetsnummer og at tilsendte ferdigmelding(er) har referanse til aktuelle boenhetsnummer.

 

Avvikling av Fellesmåling (fellesmålte boenheter)

Fra 1. januar 2010 opphører retten til å kreve fellsmåling av strøm for flere boenheter.
Eksisterende fellesmåling skal avvikles innen 01.01.2019

 

Tilknytningspunkt for elnett
FAQ (Spørsmål og svar) NEK400 og NEK399


 


 

NEK 399-1 gjelder for alle typer boliger inkludert dem for fritidsbruk, f.eks. enebolig, tomannsbolig, leilighet, hytte osv.

 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL 1998) henviser i § 10 til normen NEK 400 som metode for utførelse av elektriske lavspenningsinstallasjoner. Det er siste gjeldende norm som skal legges til grunn. NEK 400:2014 gjelder fra 1. juli 2014 med overgangsregler gitt av DSB i publikasjonen Elsikkerhet nr. 85, side 4. Anlegg kan prosjekteres etter både 2010 og 2014 utgaven ut 2014. Fra og med 2015 gjelder bare 2014 utgaven. For store eller spesielle prosjekter kan det søkes DSB om dispensasjon fra
kravet i fel § 10 om at siste utgave av NEK 400 skal benyttes. Søknad må begrunnes.

 

Delnorm 823 Bolig i NEK 400:2014 har fire henvisninger til NEK 399-1:2014 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett (Del 1: Boliger). Måler blir en del av lavspenningsinstallasjonen og må derfor tilfredsstille krav i FEL og NEK 400:2014. Når elektroentreprenør skriver samsvarserklæring med FEL og NEK 400 må måler også sikres og tilpasses krav/ metoder i NEK 400:2014 del norm 823.

NEK 399 gjelder for nye anlegg. Normen kan også benyttes ved større ombygginger av eksisterende boliganlegg.

 

Følgende overgangsregler gjelder:

•    Prosjektering etter NEK 400:2010 eller NEK 400:2014 ut 2014. Kun prosjektering etter NEK 400:2014 fra 01.01.2015.
•    Ferdigstilling etter NEK 400:2010 godtas ut 2015 (Såfremt installasjon er prosjektert i 2014 eller tidligere).

I nye normer (NEK 399 og 400) er det flere vesentlige endringer i krav til inntakspunkt for boliganlegg.

Dvs. at prosjekterende må sette seg godt inn i de nye normene for å kunne prosjektere i hht. disse.

Se artikkel om NEK 399 i Elsikkerhet nr. 86, side 13.

 

Presisering for anlegg bygd etter NEK 399 i Nordlandsnett sitt forsyningsområde:

 1. PEN leder skal splittes i tilknytningsskapet! Splittingen gjøres før KV!
  Måler skal tilkobles inn/ut for alle aktuelle faseledere og N-leder.
 2.  

 3. OV skal ikke plasseres i tilknytningsskapet.
  (ref. NEK 399 pkt. 4.2.3.1 Vern for beskyttelse mot overbelastninger skal være plassert i nedstrøms fordeling.)
 4.  

 5. Sum OV for fordeling innvendig i bolig og separat fordeling utomhus må ikke overskride 80A.
 6.  

 7. Separat avgrening (ref. NEK 399 pkt. 4.2.3.1) skal tilkobles etter måler.
 8.  

 9. For nyanlegg skal separat avgrening (ref. NEK 399 pkt. 4.2.3.1) tas med i forhåndsmeldingen til nettselskapet.OV må oppgis.
 10.  

 11. Ved utvidelse til separat avgrening (ref. NEK 399 pkt. 4.2.3.1) på eksisterende anlegg skal dette forhåndsmeldes til nettselskapet. OV må oppgis.
 12.  

 13. Se tillegg A.2 i NEK 399-1 ved plassering av tilknytningsskap (måler).
  En må tenke litt på avstand mellom kundens anlegg og tilknytningsskapet slik at overføring av data til event. kundedisplay er mulig.
 14.  

 15. Nordlandsnett godtar ikke sying mellom flere tilknytningsskap. Ref. skisse C.2 i NEK 399 Forsyning av en eller flere boenheter fra en stikkledning. Det skal velges en løsning fra REN blad 4100 som ikke medfører sying mellom tilknyttningsskap.
 16.  

 17. Dersom det ikke er hensiktsmessig å forsyne installasjonen via kabel i bakken så har vi en løsning for innstrekk og kable på vegg ned til tilknytningsskapet.
 18.  

REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet)
4000-serien består av REN blader som omhandler Måling, Tilknytningspunkt og Utendørsbelysning. REN-bladene fom. 4000, tom. 4005 måling lavspent (med tilhørende koblingsskjema) er gjort fritt/åpent tilgjengelig for alle.
 

De installatørbedriftene som ønsker tilgang til andre REN blader anbefales å abonnere på produkt "Installatør"hos REN. Spesielt kan dette være av interesse for de som utfører oppdrag for nettselskapene.  REN har priset det produktet spesielt lavt for installatør-bedrifter for å gi tilgang til RENblader. Med abonnement får selskapet innloggingsmuligheter, og kan angi selskapsmerknader for hvert enkelt blad og en kan angi favoritt-blader osv. Les mer og se prisene på produktsiden for "Installatør".
 

NOR har egne tilleggskrav som fortløpende vil bli lagt ut på denne siden. Det er det enkelte nettselskap som avgjør hvilke krav som skal settes til målepunktet for at en kunde skal få retten til å tilknytte seg nettet.