w

Endring i regelverk omkring anleggsbidrag

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer, populært kalt kontrollforskriften, har blitt revidert. Noen av de viktigste endringene for deg som kunde, kan du lese mer om her

16.12.201810:24 Jørn Stian Dahl

Et anleggsbidrag er en kostnad kundene må betale når de ønsker for eksempel en ny tilknytning hos nettselskapet. Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en tilknytning eller forsterkning for kundene, i tilegg til å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. 

Når skal nettselskapet fastsette og kreve inn anleggsbidrag

I tildligere regelverk var anleggsbidrag valgfritt. Nå skal alle nettselskapet fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunden for å få dekket hele eller deler av kostnadsgrunnlaget for investeringene som blir utløst når kunden:

  • blir tilknyttet nettet
  • får økt kapasitet
  • får bedre kvalitet

Videre vil all utredning nettselskapet foretar på forespørsel fra kunder, faktureres. Dette gjelder uavhengig om utredningen fører til en utbygging eller ikke.

Dersom en kunde kansellerer en bestilling om tilknytting, økt kapasitet eller bedre kvalitet, skal kunden betale for de påløpte kostnadene. 

Reglene gjelder også for maskede nett, samt regional og transmisjonsnettet. 

Informasjon om Anleggsbidrag

Kravene omkring informasjon om anleggsbidrag er også blitt strengere. Tidligere var kravet at nettselskapene skal informere om anleggsbidrag. Dette kravet er nå mer konkretisert. Nettselskapet skal nå uten ugrunnet opphold gi informasjon om:

  • Hjemmelsgrunnlaget for innkreving av anleggsbidrag
  • Praksis for beregning og innkreving av anleggsbidraget
  • Estimert anleggsbidrag.

Nettselskapene skal i tillegg informere om at uenighet om anleggsbidrag kan bringes inn for NVE.

Krav til prosess

Nettselskap skal kunne dokumentere prosessen når kunder kommer med en forespørsel som utløser et anleggsbidrag. Nettselskapet skal oppbevare dokumentasjon i ti år fra anlegget er spenningsatt. Det er også blitt et krav at nettselskapene nå skal inngå en skriftlig avtale om anleggsbidrag direkte med kunden. Avtalen skal spesifisere hva kunden har bestilt, estimert anleggsbidrag og et estimert tidspunkt for ferdigstillelse av nettanlegget.

Beregning av anleggsbidrag

Det er i selve beregningen av anleggsbidrag mye av endringene ligger:

  • Bunnfradrag forsvinner

Det er ikke lenger tillatt med bunnfradrag. I praksis betyr dette at kundene må betale hele anleggsbidraget

  • ti års regelen skal benyttes

Ti års regelen sier at nettselskapene skal fordele anleggsbidraget på alle kunder som blir tilknyttet nettet i en tiårs periode. Nettselskapene kan velge å forskuttere for fremtidige kunder, eller betale tilbake til de øvrige kundene, etterhvert som nye blir tilknyttet. Fordelingene av kostnadene skal gjøres etter kapasiteten kundene har bestillt. 

  • Etterberegning av anleggsbidrag

Når prosjektet er ferdig skal anleggsbidraget etterberegnes. Nytt i forskriften er at nettselskap nå maksimalt kan overstige estimert anleggsbidrag med 15%. Dette stiller strengere krav til nettselskapene og kostnadsestimatene som oversendes kundene. Merk at 15% regelen ikke gjelder dersom kunden selv er skyld i kostnadsøkningen. 

Relaterte artikler