w

Bedring av forsyningssikkerheten til Bodøhalvøya

Nå er det straks oppstart for bygging av ny strømforsyning til Bodø

09.04.201913:55 Jørn Stian Dahl

Nordlandsnett jobber kontinuerlig med å opprettholde en sikker forsyning av strøm til alle våre kunder. Dagens samfunn blir mer og mer avhengig av elektrisitet og konsekvensen av strømbrudd er økende. Bodøhalvøya er et område hvor mange viktige samfunnsfunksjoner for regionen er samlet i tillegg til at det er et område i vekst. Sammen medfører dette nå et behov for styrking av strømforsyningen. Nordlandsnett har derfor gått i gang med å bygge en ny hovedstrømforsyning til Bodøhalvøya som skal sikre tilstrekkelig kapasitet og god forsyningssikkerhet for området i mange tiår fremover. 

Fra Hopen transformatorstasjon på Tverlandet og frem mot Soløyvannet blir det bygget en ny luftlinje. Videre går forsyningen over til en kabel i bakken som føres helt frem til transformatorstasjonen i Tjønndalen. Traseen går gjennom et området som er mye brukt både som turområde og av lag/foreninger. I tilegg går traseen gjennom trekkeleier for rein, hekkeområder for fugler og rødelisteartede faunaområder. Nordlandsnett har hele 280 avtalepartnere å forholde seg til i dette prosjektet. Heldigvis er de fleste positivt innstilt på arbeidet som nå må utføres. Nordlandnett ønsker tett dialog med alle aktuelle parter slik at byggeprosessen skal gå så smidig som mulig og minimere inngrepene i området. Hele prosjektet har et budsjett på ca 100 millioner kroner og er planlagt å være ferdig innen 2021.

Kabel og linje trase kilde: https://atlas.nve.no

Etter påske starter arbeidet med skogrydding i traseen for luftlinjen. Skogen ryddes i et 30 meters bredt belte for å hindre at trær kan falle over den 5,5 km lange linjen. Fundamenteringsarbeid for stolper vil starte opp på slutten av året og størst aktivitet på linjebygging vil bli i 2020.

Parallelt med linjearbeidet pågår det også arbeid med kabelen. Her er planleggingen ferdig og gravearbeidet vil starte i løpet av mai 2019. Kabelen skal som nevnt føres i bakken helt frem til Tjønndalen transformatorstasjon. Den 8,5 km lange kabelen vil blandt annet gå gjennom turstier og langs populære skiløyper. Også her forsøker vi å ta hensyn til grunneiere og andre interessenter. Kabeltraseen må også krysse Vasshauget elv. Her går Nordlandsnett og Bodø kommune sammen og spleiser på en ny bro over elva. Broen er designet for å gli mest mulig inn i miljøet, samtidig som den skal være moderne og solid. Når prosjektet er ferdig vil broen kunne benyttes av alle.

Bro Vasshauget

Det blir også aktivitet på Tjønndalen transformatorstasjon. Prosjektering av grunnarbeidet er ferdig og i mai vil arbeidet med å ta imot den nye forsyningskabelen starte. Det vil bli økt aktivitet trafikk på veien som følge av utstyr som må fraktes inn og ut.

Tjønndalen transformatorstasjon

Nordlandsnett vil beklage til alle som blir berørt av prosjektet og som ikke får benyttet turområdet slik de ønsker i perioden prosjektet pågår. Samtidig håper vi at du har forståelse for at dette er et tiltak som må utføres.

Vi vil oppdatere nettsiden vår jevnlig om siste nytt vedrørende aktiviteten i prosjektet slik du kan holde deg oppdatert om hva som skjer.

Konsesjon NVE

Relaterte artikler